Feier`n kommer også på hytta

feierene

Ny forskrift om brannforebygging trådde i kraft 1/1-2016. Ny forskriften erstatter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn .

I forskriften er frekvenskravene både til tilsyn og feiing fjernet og erstattet av bestemmelser som forplikter kommunene til å gjøre en lokal vurdering av risiko og sårbarhet, planlegge og gjennomføre egnede tiltak og evaluere tiltakene. Kommunene er gitt en spesiell plikt til å kartlegge utsatte grupper. Den økte friheten for kommunene balanseres dermed av en forventning om at de etablerer og dokumenterer et tilfredsstillende system for vurdering og håndtering av den reelle risikoen i kommunen, og at kommunene har et særlig fokus på utsatte grupper.

Feieren kommer på hytta

Forskriften medfører at piper i hytter og fritidsboliger skal feies på lik linje med hus.
I Indre Østfold er det tilsammen ca. 2400 hytter/fritidsboliger.
Tidligere var det slik at hytteeieren selv skulle sørge for at pipe og skorstein ble feid regelmessig
. Ny forskrift medfører at alle hytter skal feies på lik linje med hus. Feiing og tilsyn vil bli gjennomført fjerde hvert år.

Det blir også slik at den enkelte hytteeier får en meldeplikt til det lokale brannvesen vedrørende tilstand på pipe og fyringsanlegg, samt om det har blitt installert nytt ildsted

Tilfredsstillende atkomst

For å gjennomføre feiing må det være forskriftsmessig montert takstige dersom dette er påkrevet avhengig av takvinkel og type taktekking som er ved adkomst til skorstein.

Boliger

Ny «Forskrift om brannforebygging» fra 1. januar 2016 sier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov/risiko. IØBR IKS har foretatt kartlegging av behov.

Tidligere ble feiing i hovedsak gjennomført annen hvert år og boligtilsyn fjerde hvert år.

I Indre Østfold kommunene blir det noe endring i forhold til tidligere. Det blir lik syklus for feiing og tilsyn i alle kommunene. Feiing av piper vil nå skje hvert fjerde hvert år og tilsyn av boliger vil bli gjennomført fjerde hvert år.

Mer informasjon og tilbakemeldingsskjema finnes under fana Skjemaer.

 

Dersom det er spøprsmål kontakt oss på post@iobr.no .