PÅMELDING

Påmelding eller spørsmål sendes til kurs@iobr.no.

Her er en oversikt over kurs som arrangeres i regi av Indre Østfold brann og redning IKS.

1. Kurs i varme arbeider

IOBR tilbyr sertifiseringskurs i varme arbeider. Sertifikatet har en gyldighet på fem år og gjelder i hele Norden. De som skal utføre varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko dette innebærer og igjen utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.

Hva er varme arbeider?

 • Arbeid hvor det brukes åpen ild
 • Oppvarming med varm luft
 • Sveising
 • Skjæring
 • Sliping
 • Vinkelsliping
 • Lodding med gass
 • Tining av frosne vannrør

Hva ønsker vi å oppnå med kurs i varme arbeider?

 • Sikre liv
 • Sikre materielle verdier
 • Forbedre miljø
 • Resultat: God totaløkonomi

Varme arbeider kurset inneholder

Sertifiseringskurs varme arbeider (7,5 t- inkl. sertifikat, håndbok, enkel lunsj og praktisk slokkeøvelse).

Inklusive i kursavgift forbruksmateriell, kurshefte og lunsj. Varighet 8 timer pris 2 100,- pr deltager. Sertifikatet utstedes elektronisk av Brannvernforeningen, hvis det er ønskelig med lomme-sertifikat kan dette bestilles separat mot en avgift.

Kursdatoer:                                  Sted:

Mandag 22.03.2021                       Brannstasjonen på Myrer skog, Spydeberg

Mandag 19.04.2021                      UTGÅR

Mandag 07.06.2021                       Brannstasjonen på Myrer skog, Spydeberg

Mandag 16.08.2021                       Brannstasjonen på Myrer skog, Spydeberg

Mandag 27.09.2021                       Brannstasjonen på Myrer skog, Spydeberg

Mandag 25.10.2021                       Brannstasjonen på Myrer skog, Spydeberg

Det kan også arrangeres kurs utenom disse datoene etter avtale.

 

2. Kurs for brannansvarlig

Målsetting med kurset

Kurset har som målsetting å gjøre deltakerne i stand til å opprette og vedlikeholde en effektiv brannvernorganisasjon.

Hvem er målgruppen for kurset?

 • Eiere og brannansvarlig i virksomheter som er definert som særskilte brannobjekter.
 • Personer som arbeider med brannforebyggende arbeid.

Kurset tar utgangspunkt i Forskrift om brannforebygging, samt Internkontrollforskriften.

Hva settes det fokus på?

 • Branntekniske lover og tilhørende forskrifter.
 • Dokumentasjonen av brannsikkerheten.
 • Organisering av brannsikkerheten.
 • Gjennomføring av øvelser og opplæring.
 • Praktisk slokkeøvelse. Innholdet kurset vil kunne tilpasses den enkeltbedrift/virksomhet.

Inklusive i kursavgift er forbruksmateriell og lunsj.

Minimum 8 deltagere. Varighet 7,5 timer pris 2 100,- pr deltager

Faste kursdatoer:                          Sted:

Onsdag 14.04.2021                         UTGÅR

Onsdag 18.08.2021                         Brannstasjonen i Eidsberg

Onsdag 21.10.2018                         Brannstasjonen i Eidsberg

Det kan også arrangeres kurs utenom disse datoene etter avtale

 

3. Risikoanalyse kurs

Halvdagskurs basert som påbygning til kurs for brannansvarlig

Temaer:

 • Sentrale begreper og konsepter i ROS-arbeid
 • DSBs ROS-veileder: ROS-prosessen i faser og trinn
 • Gjennomgang av analyseskjema med praktisk gruppearbeid: Gjennomføring av en ROS-analyse
 • Hvordan fremstille et risiko- og sårbarhetsbilde
 • Forarbeid til ROS-analyse
 • Oppfølging etter ROS-analyse

Deltakerne skal etter endt kurs ha

 • Blitt kjent med DSBs metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Forstå begreper og konsepter brukt i Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Kunne gjennomføre analyse av uønskede hendelser ved bruk av DSBs ROS-analyseskjema
 • Kunne planlegge prosess for ROS i egen virksomhet, inklusivt arbeid i forkant og etter analysearbeidet
 • Være kjent med utfordringer i fremstilling av risiko- og sårbarhetsbilde på bakgrunn av ROS-analyser

Inklusive i kursavgift er forbruksmateriell. Prisen er baser på at kurset avholdes i våre lokaler hvis ønskelig kan det avholdes hos kunde men da mot et tillegg for reisevei for instruktører.

Varighet 4 timer pris 1000,- pr deltager minimum 8 deltagere

 

4. Øvelsesplanlegging og opplæring kurs

Halvdagskurs basert som påbygning til kurs for brannansvarlig

 • Dokumenter og informasjon som grunnlag for øvelser
 • Planleggings-, gjennomførings- og evalueringsfasene av øvelser
 • Spill-ledelsens rolle, organisering og oppgaver
 • Praktisk gjennomføring av en planleggingsfase, herunder utforming av øvingsdirektiv, beskrivelse av hensikt, målsetting, øvingsmomenter og valg av scenario
 • Praktisk gjennomføring av en planlagt øvelse som henholdsvis spill-ledelse og kriseledelse
 • Evaluering av øvelser, herunder hvordan oppnå læring i organisasjonen og implementering av endringer
 • Hvordan omsette det du har lært til praksis i egen organisasjon for å bidra til bedre håndtering av reelle hendelser

Etter fullført kurs skal deltagere kunne

 • Organisere en brann/beredskapsøvelse
 • Produsere relevante øvelsesdokumenter, herunder øvelsesdirektiv, manus, dreiebok og spill meldinger
 • Lede en brann/beredskapsøvelse som leder og deltager i en spill stab
 • Evaluere en øvelse på en hensiktsmessig og produktiv måte
 • Være en pådriver for virksomhetens brannvern og beredskapsarbeid

Inklusive i kursavgift er forbruksmateriell. Prisen er baser på at kurset avholdes i våre lokaler hvis ønskelig kan det avholdes hos kunde men da mot et tillegg for reisevei for instruktør/instruktører.

Varighet 4 timer pris 1000,- pr deltager minimum 8 deltagere

 

5. Generelt brannvern kurs/øvelse

Lokalt tilpasset kurs/øvelse

Momenter som kan være med

 • Diverse tema forebyggende, brannteori, slokkeutstyr, slokketeknikker, farer osv.
 • Rømning, røyklegging
 • Brannalarm hva gjør vi
 • Slokking i kar, bruk av hånd slukker

Varighet og innhold avtales med kunde, kurset prises og tilbud sendes. Prisen beregnes etter innhold, forbruksmateriell, instruktørbehov (praktiske øvelser krever 2 instruktører), plassering, antall deltagere og tid på døgnet (tillegg for etter normal arbeidstid). Disse øvelsene gjennomføres enten ute hos eier eller ved nærmeste brannstasjon til den tid som avtale

Varighet 0,5 - 2 time 900,- pr time, øvelse 1 200,- etter normal arbeidstid tid for reise, forberedelse og etterarbeid