Indre Østfold brann og redning IKS ble stiftet 1. januar 2016. Vi er et interkommunalt selskap som eies av Indre Østfold kommune samt sammen med Skiptvet og Marker.

Indre Østfold brann og redning består av 120 heltids- og deltidsbrannfolk. Beredskapen er dagkasernert i Askim, og det er deltidsstasjoner i Spydeberg/Hobøl, Skiptvet, Trøgstad, Eidsberg og Marker. Administrasjonen, forebyggende avdeling og boligseksjon er plassert i Eidsberg. 

 

Våre oppgaver inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak
  • Gjennomføre brannforebyggende tiltak
  • Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med farlig gods
  • Utføre bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs og krisesituasjoner
  • Være innsatsstyrke ved brann
  • Innsats ved andre akutte ulykkessituasjoner basert på risiko -og sårbarhetsanalyser
  • Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  • Etter anmodning yte bistand ved brann og ulykkessituasjoner til sjøs
  • Utføre andre oppgaver som legges til brannvesenet

 

Vår styrke - din trygghet!